top of page

Arrendeavtal

2018 - 2022

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Objekt: 0998

Jordägare: Sigtuna kommun (212000-0225) Komfast 195 85 Märsta

Arrendator: Koloniträdgårdsföreningen Lupinen Box 130 195 23 Märsta

Arrendeställe: Del av fastigheten Norrbacka 1 :42 i Sigtuna kommun Arrendeställets belägenhet och omfattning har markerats med röd linje på en till detta avtal bifogad karta (bilaga 1). Arrendestället omfattar ca 66 000 kvm. På bilaga 2 är markerat den del av Arrendestället, ca 42 100 kvm, som får nyttjas för odlingslotter.

1 Ändamål

Arrendestället får användas uteslutande för koloniträdgårdsändamål, ej bostad. På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot angivet ändamål. Upplåtelsen sker i form av lägenhetsarrende.

2 Arrendetid

Arrendetiden utgör

Från och med 2018-01-01 till och med 2022-12-31. Vid utebliven uppsägning förlängs arrendetiden med ett år i sänder.

Uppsägning skall ske skriftligen minst 6 månader före den avtalade arrendetidens slut.

3 Arrendeavgift

Arrendeavgiften är 110 300 kr per år, jämte tillägg enligt nedan.

Om jordägeren är eller blir skattskyldig för mervärdesskatt för denna upplåtelse, ska arrendatorn utöver arrendevagiften även erlägga mervärdesskatt med vid varje tillfälle gällande skattesats.

Under avtalstiden skall med hänsyn till förändringama i konsumentprisindex (totalindex, basår 1980) utgå tillägg till arrendeavgiften enligt första stycket som är basavgift - med viss procent av basavgiften. Basavgiften är anpassad till indextalet för oktober månad år 2017( 323,38). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska indextillägg utgå med det procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet.

Dock skall tillägget aldrig understiga senast utgående indextillägg. Avgiftsuppräkning sker alltid från och med den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Arrendeavgiften, jämte tillägg enligt ovan, ska utan anfordran betalas till av jordägaren anvisat konto och vara jordägaren tillhanda senast den 1 maj och 1 november varje år med början den 1 maj 2018.

4 Upplåtelse i andra hand

Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga medgivande upplåta nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta. Häri inbegripes även den rätt som eljest skulle följa av 8 kap 19 och 20 i jordabalken.

Dock får arrendatorn upplåta kolonilott till medlem i Koloniträdgårdsföre ningen Lupinen (kolonilottsinnehavare) och som har fast bostad i Sigtuna kommun. I det fall kolonilottsinnehavare flyttar från Sigtuna kommun har denne 12 månader på sig att avyttra kolonilotten. Upplåtelse av kolonilott får inte ske förrän jordägaren godkänt arrendatorns förslag till nyttjanderättskontrakt för respektive typ av upplåtelse.

Vid detta avtalstecknade är en del lotter upplåtna med kontrakt som inte är godkända av jordägaren. Arrendatorn ska tillse att dessa kontrakt sägs upp och omförhandlas med ett av jordägaren godkänt kontrakt. I det fall kolonilott ska avyttras och det fortfarande har ett kontrakt som inte är godkänt av jordägaren ska detta rättas till innan kolonilotten får överlåtas till annan.

5 Byggnad eller annan anläggning

På kolonilott om minst 300 kvm får enligt gällande detaljplan 111 en kolonilottsinnehavare uppföra en friliggande kolonistuga med bygglov om högst 15 kvm byggnadsarea samt en öppen veranda med tak om högst 6 kvm. Därtill får med bygglov uppföras ett växthus om högst 10 kvm.

Utan bygglov får ett växthus om högst 6 kvm byggnadsarea uppföras plus en verktygsbod om högst 2,25 kvm.

Ingendera av tillkomnaande byggnader får ihopbyggas med kolonistugan. Byggnad på kolonilotten får inte under några omständigheter nyttjas för boende, t ex övemattning. Arrendatorn ansvarar för att byggnader utformas i enlighet med gällande detaljplan och att dessa från tid till aman hålls i ett väl vårdat skick.

Innan byggnad eller annan anläggning får uppföras skall arrendatorn redovisa det tilltänkta uppförandet för jordägaren samt invänta dennes skriftliga tillstånd.

Vid detta avtalstecknande är en del lotter bebyggda med större byggnader/växthus och andra anläggningar än gällande detaljplan medger. En del av dessa byggnationer är uppförda för så länge sedan att bygg- och trafiknämnden, enligt plan- och bygglagen, är förhindrade att förelägga om rivning (preskriberade). I det fall en sådan kolonilott ska avyttras får det göras först när alla byggnationer som är planstridiga mot detaljplanen är borttagna.

6 Överlåtelse av arrendet

Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten eller sätta annan i sitt ställe utan skriftligt medgivande från jordägaren.

7 Arrendeställets skick

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinnes på tillträdesdagen. Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga samtycke ta bort växande träd och buskar.

8 Vård och underhåll

Arrendatorn skall väl vårda och underhålla arrendestället. Arrendatorn svarar för alla kostnader. Jordägaren eller annan som har dennes uppdrag äger obehindrat tillträde till arrendestället för besiktning.

9 Ordningsföreskrifter för arrendestället

De ordningsföreskrifter som framgår av bilaga 3 gäller för arrendestället.

10 Särskild syn av arrendestället

Jordägaren äger rätt att när som helst under avtalstiden antingen utöva tillsyn på egen hand eller skriftligen kalla arrendatorn till särskild syn av arrendestället. Uteblir behörig företrädare för arrendtatorn, äger jordägaren rätt att i arrendatorns frånvaro utföra syn.

Vid syn ska jordägaren upprätta ett skriftligt syneprotokoll, vari jordägaren noterar brister rörande förhållanden som avses i "5, 7 och 8 ovan samt till arrendeavtalet gällande ordningsföreskrifter, bilaga 2. Sedan syneprotokollet tillställts arrendatorn, skall deme inom fyra veckor på ett fullgott sätt åtgärda påtalade brister. Sker icke så ska arrendatorn till jordägaren utge ett vite om 5 000,- kr för varje påbörjad vecka som arrendatorn är i dröj smål med att åtgärda i syneprotokollet påtalade brister.

Vid arrendatorns upprepade försummelse att åtgärda påtalde brister eller att arrendatorn inte genast på anmodan erlägger ovan angivet vite är Jordägaren berättigad att säga upp detta avtal för omedelbar avflyttning.

11 Ledningsdragning

Arrendatorn medger att jordägaren eller annan som har jordägarens tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället, där sådant utan olägenhet för arrendatorn kan ske.

Arrendatorn är skyldigt att utan ersättning tåla sådant intrång, som föranleds av anläggandet och nyttjandet, men är berättigad till ersättning för direkta skador i övrigt, dock ej för avbrott i verksamheten.

12 Arrendatorns stadgar och styrelse

Arrendatorn skall på j ordägarens begäran tillhandahålla arrendatorns från tid till annan gällande stadgar och medlemsmötesprotokoll utvisande arrendatorns styrelse. Om arrendatorns stadgar ändras till att vara i strid med jordägarens intressen enligt detta avtal eller att styrelse inte utsetts i enlighet med arrendatorns stadgar, äger jordägaren rätt att säga upp detta avtal för omedelbar avflyttning.

14 Arrendatorns skyldigheter

Arrendatorn förbinder sig tillse:

a) Att svara sophämtning och erfoderlig renhållning sker i erforderlig omfattning inom arrendeområdet.

b) Att hålla arrendeområdets byggnader och anläggningar i ett städat och väl vårdat skick.

c) Att inte vatten framdrages till kolonilott eller att marken inom arrendeområdet inte förorenas, tex genom utsläpp av avlopp eller kemikalier. Vid detta avtalstecknande är det framdraget vatten till en del lotter. Detta ska vara borttaget och åtgärdat senast 2018-08-31.

15 Skatt

Skatt som belöper på arrendestället ska betalas av jordägaren. Skatt som belöper på verksamheten inklusive anläggningar betalas av arrendatorn.

16 Försäkringar

Arrendatorn ska hålla sin egendom och verksamheten försäkrad och försäkringen ska omfatta ansvarsförsäkring.

17 Miljöfarlig verksamhet

Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet ej bedrivs på arrendestället. Arrendatorn svarar för de kostnader som föranleds av de åtgärder enligt gällande brand-, hälso- och miljöskyddslagstiftningen eller försäkringsbolag.

18 Ansvar

Arrendatorn skall utge ersättning till jordägaren för skada på fastigheten som drabbar jordägaren eller tredje man till följd av verksamheten på arrendestället samt även i övrigt hålla jordägaren skadeslös för eventuellt skadestånd eller liknade krav och därmed sammanhängande kostnad på grund av arrendatorns verksamhet och nyttjande av arrendestället.

Jordägaren friskriver sig från ansvar för skada på arrendestället eller arrendatorn tillhörig egendom som orsakas av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar eller liknande eller tredje man.

19 Inskrivningsfijrbud

Detta avtal får inte inskrivas utan jordägarens skriftliga medgivande.

20 Arrendets upphörande

Arrendatorn är ej berättigad till ersättning av något slag vid arrendets upphörande.

21 Skiljedom

Tvister i anledning av detta arrendeförhållande, utom tvist som gäller erläggande av arrendeavgift, ska avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande. Arrendenämnden i Stockholm skall vara skiljenämnd.

22 Hänvisning till jordabalken

I övrigt gäller vad i 7 och 8 kapitlen i jordabalken eller annars i lag stadgas om lägenhetsarrende.

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Märsta den 21/12 2017

 

Sigtuna kommun

Stadsbyggndskontoret                                                                       

Germund Llandqvist                                                                            

Mark- och exploateringschef   

 

Koloniträdgårdsföreningen Lupinen

Ingmarie Olsson/Britt-Marie Dahlén                                                           

Ordförande/Kassör

bottom of page