top of page

Välkommen till Lupinens hemsida 

 

Arrendeavtalet

Vi väntar fortfarande på nytt utkast från kommunen,

Ny tidning ute nu, nummer 1 2024. Läs den här.
 

Nu finns städlista för WC att läsa. Klicka här.

OBS! uppdaterad version 16/4-2024

Välkommen till vårens städdag/medlemsmöte

 

Söndagen den 12 maj. Samling vid klubbstugan kl.10.00 för avprickning och utdelning av arbetsuppgifter. Dagen avslutas med medlemsmöte som börjar kl.12.30. Det är obligatorisk närvaro. Kan du inte delta meddela styrelsen det i god tid innan.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 


KALLELSE

Till

Lupinens trädgårdsföreningsförenings

ÅRSMÖTE 2024

Söndagen den 24 mars kl.12-15.00

Biokällan, Forum Märsta

Har ni fullmakt för att representera en medlem i föreningen

så måste en giltigt legitimation uppvisas.

 

Det är av stor viktigt att delta på Årsmötet för att kunna påverka

hur föreningen ska drivas.

Förhoppningsvis så har föreningen ett nytt arrendeavtal

att presenteras på årsmötet.

 

Varmt välkomna/Styrelsen

Hej!

Vi har tyvärr haft påhälsning av kriminella som har brutit upp ett antal redskaps förråd bland odlingslotterna.

Följande odlingslotter har haft påhälsning: 

110, 113, 117, 169, 172, 190, 193, 195 och 212.

Hjälp till att informera samtliga berörda.

Det är av stor vikt att ni tänker på att teckna giltig försäkring för er lott.

----------

Vi har nu fått ett nytt datum för förhandling om nya avtalet. Det kommer att ske den 21 februari. Vi kommer att ha med Pierre från förbundet under förhandlingen.

----------

Glöm inte bort att komma till årsmötet

den 24 mars kl.12.00 i biokällan, Forum Märsta

---------

 

God fortsättning på det nya året och vi hoppas att ni

har haft en trevlig julhelg.

Vi väntar på en återkoppling från kommunen om ett nytt datum för förhandling om nytt avtal. Trots att vi ännu inte fått till ett nytt avtal så är vi inte avtalslösa. Det gamla gäller tills vi är överens// Styrelsen

Styrelsen håller fortfarande på med förhandling om det nya avtalet. Vi återkommer så fort som vi har har mer information. 

 

Ny tidning ute nu. Läs den här.
Finns även att hämta i tidningsformat på

Cafét i kulturhuset. Märsta centrum.

ETT STORT TACK

till

alla medlemmar som kom på städdagen.

Vi fick mycket gjort tack vare er.

*****

Vattnet kommer att stängas av den 11 oktober pga frost. Tänk på att ni kopplar bort era förlängda vattenslangar och blåter ur dom så att ni undviker att slangarna spricker.

*****

INFORMATION FRÅN MEDLEMSMÖTET DEN 24 SEPTEMBER 2023

 

Hela 102 medlemmar prickades av vilket är rekord för Lupinen. Mycket blev gjort. Sly togs bort, två odlingslotter städades upp och frästes, komposten grävdes om, den nya kompostkvarnen gick varm, gropar i vägen fylldes igen och skräp kördes till ”tippen”. Så det var ett gäng trötta och hungriga medlemmar som fick den välbehövliga korven och koppen kaffe efteråt. Vilket vi får tacka vår festkommitté för.

 

Medlemsmötet - på agendan:

1. Status arrendeavtalet – Arrendeavtalet ska omförhandlas vid årsskiftet. I maj fick styrelsen ett utkast från kommunen på förslag till nytt avtal. I samråd med koloniträdgårdsförbundet skickade styrelsen ett motförslag. Den 21 juni genomfördes möte med Sigtuna kommun. Flera frågor kunde kommunen inte svara på utan bad att få återkomma med ett nytt utkast till avtal efter semestrarna. Trots upprepade påminnelser saknar vi fortfarande återkoppling från kommunen.

 

De frågor som diskuterades på mötet var bland annat:

· Bostadsarrende kontra lägenhetsarrende

· Otydlighet gällande de olika upplåtelseformerna, stug- och odlingslotter

· Lagstöd för att kräva rivning av preskriberade byggnader. (Om medlem med för stor byggnad vill/måste sälja sin stuga så bör man som enskild kräva kommunen på ett överklagningsbart rivningsbeslut och få saken rättsligt prövad eftersom det saknas prejudikat d.v.s. ett avgörande från Högsta domstolen).

· Övernattning stuglotter – styrelsen har skickat en hemställan om ändring i riktlinjerna om att tillåta viss övernattning

· Administrativa oklarheter, t.ex. hur arrendet ska betalas

· Lagstöd för att fatta negativa beslut retroaktivt

· Att kommunen har anmälningsplikt när de vill besikta området

· Att 80% av lotterna ska vara odlade, hur tänker man här?

· Vid skiljedom d.v.s. om föreningen och kommunen inte kommer överens ska arrendenämnden vara skiljenämnd. Eftersom föreningen sedan 2018 har ett lägenhetsarrende går inte arrendenämnden in i några skiljeärenden.

 

På förekommen anledning vill Styrelsen passa på att poängtera vikten av att avtalet följs. Vill man bygga något på lotten så ska man ha ett skriftligt godkännande från styrelsen innan man påbörjar bygget. Gäller både stug- och odlingslotter. Om vi inte lyckas få det att fungera kan det äventyra föreningens existens.

 

2. Besiktning av lotterna – Årets besiktning av stuglotterna visade på ett mycket glädjande resultat. Endast fyra medlemmar har fått brev om vanvårdade lotter.

Vid de två besiktningar som genomförts på odlingslotterna är resultatet dessvärre sämre. Drygt 20 lotter är antingen inte odlade alls eller vanvårdade.

3. El-avläsning – påminnelse om att läsa av el-mätarställningen senast den 30 september. Förändringar gällande el-hanteringen ses nu över. Information till berörda när det är klart.

4. Bildandet av vattengrupp - Föreningen behöver bilda en arbetsgrupp som jobbar med vattenförsörjningen. Styrelsen efterlyser frivilliga för uppgiften.

5. Fritidshusförsäkring – föreningen har de senaste åren drabbats av ett antal bränder. Styrelsen påminner om vikten av att ha en försäkring. Föreningens försäkring täcker endast de gemensamma husen.

6. Övrigt från medlemmar

Påminnelse om att parkering utanför den egna lotten inte är tillåten med undantag för i och urlastning.

Önskan om inköp av fågelholkar. Motion till årsmötet föreslås.

Biodlarföreningen kan komma och informera t.ex. på årsmötet.

Allmän städdag

den 24 september

kl.10-12.00

Medlemsmöte

24 september

kl.12.30-15.00

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

Besiktning av stuglotterna kommer att ske den 17 och 18 juli efter kl.18.00

Siwan/Marie

På årsmötet den 19 mars 2023 beslutades det att

tillåtna studsmattor får vara max 2 m i diameter och

bad pooler rymma max 100 liter.  

Ni som har större än dessa mått ombedes att

omgående ta bort dom från era lotter //Styrelsen

Syftet med en kolloniträdgårdsförening är att odla.

Besiktning för stuglotterna kommer att ske

V27 5-6 juli efter kl.18.00

Siwan och Marie

Nu ligger ett nytt nummer av medlemstidningen ute. Klicka här för att läsa.

 

 

Nu är årets städlistor klara och de finns här.

Välkomna till Städdag/Medlemsmöte 7:e maj med början kl. 10.00.

Städdagen är obligatorisk och vid frånvaro debiteras 500:-.

Vi bjuder på fika och korv med bröd.

 

 

 

Snart är det dags för Baklucke Loppis på Lupinen! Läs mer här!

Protokollet från årsmötet 2023 ligger uppe nu. 

Arbetsgruppsmöte 3:e maj kl. 18.30 i klubbstugan.

 

Årsmöte

19 mars kl.12.00

Biokällan FORUM

Välkomna/Styrelsen

Tidning nr.1 2023 ute nu.

 

ELRÄKNINGEN 2022

Tyvärr så har vi råkat ut för ett programfel i kund/bokförings programmet. Det innebär att elräkningen för stuglotterna är försenade. Britt Marie sliter hårt för att få iväg era fakturor. Håll ut den kommer// Siwan

 

 

 

 

MEDLEMSTIDNING NR. 4 2022 ÄR NU PUBLICERAD.

Viktig information om årsmöte 2023.

God Jul och Gott Nytt År önskar Siwan. 

BOMMEN LÅSES DEN 1 NOVEMBER

 

 

 

Sammanfattning av medlemsmötet

Datum: Söndagen den 25 september 2022

Tid: 13.00.-14.30.   

Plats: Klubbstugan

Medlemsmötet inleddes med en kort sammanfattning av städdagen från gruppansvariga. En lyckad dag med god arbetsinsats och vackert väder. Tack alla närvarande medlemmar och tack festkommittén för välbehövlig gofika och korv.                 

Bommen

Den 24 april fattade närvarande medlemmar beslut om att bommen skulle hållas låst och stängd dygnet runt. Samtidigt beslutades att en utvärdering skulle genomföras i samband med höstens medlemsmöte. Bakgrunden till den stängda bommen är återkommande problem med olovlig parkering av skrotbilar, nattliga besök och race inom området samt att icke medlemmar använder Lupinens kompost.

Det blev mycket bra diskussioner på mötet om för och nackdelar. Medlemsmötet beslutade att bommen ska hållas öppen dagtid under odlingssäsongen och stängas och låsas med ett kombinationslås från kl.21.00. och öppnas av den som kommer först på morgonen. Så den som åker/går ut kl.21.00. ska låsa bommen oavsett om det finns kvar medlemmar inom området. Bommen hålls låst från november t.o.m. mars varje år. Vid fester i klubbstugan efter kl.21.00. får gäster parkera utanför Lupinens område.

Besiktning av stug- och odlingslotter

Resultat från årets besiktning redovisades. Lupinen har tyvärr fortfarande ett antal stug- och odlingslotter som är ovårdade och en del rent vanvårdade. Berörda medlemma har fått brev från styrelsen. Som många år tidigare har vi problem med för höga och breda häckar som växer utanför den egna lotten eller som hänger över på grannens lott. Medlemmar har på sig till den sista april 2023 att åtgärda detta.

Många stuglotter saknar synliga nummerskyltar vilket måste åtgärdas för att underlätta tillsyn från både styrelsen och Sigtuna kommun

Vattenavtalet

Styrelsen har ännu inte fått besked från Sigtuna kommun om renoveringen av vattenledningarna.  

Nya riktlinjer för koloniträdgårdar i Sigtuna kommun och arrendeavtalets krav om rivning av preskriberade byggnader

Styrelsen lämnade under sommaren in en överklagan till förvaltningsrätten om att Sigtuna kommun fattar beslut utan att höra dom som berörs av besluten. Vidare överklagade styrelsen det faktum att medlemmar som vill sälja sina stugor tvingas att riva gamla byggnader som enligt bygg- och planlagen är preskriberade och att kommunen i dessa fall inte skickar några rivningsbeslut.

Förvaltningsrätten valde att inte pröva styrelsens överklagan då den inkommit för sent i förhållande till när beslutet fattades.

Eftersom problemet är just att Sigtuna kommun inte skickar några beslut och att vi därmed saknar möjlighet att överklaga så har styrelsen valt att överklaga vidare till Kammarrätten där vi yrkar att rätten ska ålägga Sigtuna kommun att följa lagen samt yrkanden om att Kammarrätten ska pröva om Sigtuna kommun kan avtala bort lagregeln om preskription.

Vattenavstängning

Vattnet stängs av den 23 oktober efter styrelsemötet kl.12.00. Det är bra om så många som möjlig är på plats då för att öppna sina kranar.

EL-avläsning

Avläsning ska ske senast den 30 september. Du kan skicka ett foto av mätarställningen via SMS till Kassören, via mail eller genom att lägga en lapp i postlådan.

Påminnelse om ordningsreglerna

Det är inte tillåtet att elda på lotterna eller att tvätta bilas inom Lupinen.  

Övriga frågor

Styrelsen kommer att ta upp frågan om pooler och studsmattor på lotterna kommande årsmöte

 

Hälsningar från styrelsen

Välkommen till höstens städdag

 

 Söndag den 25 september kl.11-13.00

Samling vid klubbstugan för utdelning av arbetsuppgifter Vi avslutar med medlemsmöte kl.13-15.00.

De punkter vi tänker ta upp på mötet är:

Utvärdering av bommen vid infarten

Nummerskyltar på SL

Syn av SL och OL

Vattenfrågan

Status arrendeavtalet

Stängning av vattnet

El-avläsning

Eldning på lotterna

Biltvätt inom koloniområdet

Övriga frågor

 

Hälsar styrelse

 

 

 

 

Hej!

Kommer du på GRILLFESTEN ?

den 27 augusti kl.16 vid klubbstugan.

Mer information under fliken fester eller på anslagstavlorna på området.

BAKLUCKELOPPIS den 10 september 10-15.00.

Mer info under fliken loppis.

Ny medlemstidning under vecka 32.

 

 

 

 

 

 

KOM OCH FIRA MIDSOMMAR MED OSS PÅ LUPINEN

All information hittar du på LUPINENs anslagstavlor.

Välkomna/Festkommitén

 

Toaletterna öppnar upp på måndag den 16 maj.

De stuglotter som ännu inte har kvitterat ut sin toalettnyckel kan höra utav sig till Siw.

Städscheman för klubbstugan och toaletterna finns nu på respektive hus och anslagstavla.

När du har städat så är det viktigt att du signerar och fyller i datum på städlistorna. 

Städbesiktning sker löpande varje vecka.

Tänk på att du debiteras en straffavgift på 500;- om du inte utför städning enligt schema. 

//Styrelsen

Bommen

Hantverkarna som skulle fixa vägen denna vecka fick förhinder och hoppas på att komma igång nästa vecka istället. Nya skyltar kommer att sättas upp på bommen med ny info.

GLÖM INTE ATT BOMMEN ALLTID SKA VARA LÅST (oavsett) /Siwan

Information från medlemsmötet den 24 april;

Kalendern uppdaterades

Arbetsgrupperna kompletterades med nya deltagare, information kommer läggas ut på hemsidan och på anslagstavlorna inom kort. 

När vattnet sätts på den 7 maj är det viktigt att komma ihåg att föreningen endast är ansvarig för underhåll av vattenkranarna utmed vägarna. Allt underhåll inne på lotterna är medlemmen själv ansvarig för.

 

En handikappanpassad bajamaja kommer att ställas upp utanför klubbstugan från den 25 april och tills vidare i avvaktan på att översyn av de ordinarie toaletterna.

För att komma tillrätta med olovligt parkerade bilar, obehöriga som slänger sitt avfall i komposten och nattliga race beslutade samtliga närvarande medlemmar att bommen alltid ska hållas låst. Har du inte koden till låset kontaktar du någon i styrelsen. Koden får inte lämnas ut till obehöriga. 

Äntligen kan vi planera för den efterfrågade loppisen på Lupinen som i år äger rum den 19 juni och 10 september. Vi återupptar midsommarfirandet och till hösten planeras för en grillfest. Mer information kommer i anslutning till de olika aktiviteterna. 

Fortfarande uteblir svar från kommunen på ett antal avgörande frågor om arrendeavtalet samt nu även de nya riktlinjerna för koloniföreningar. Styrelsen har för avsikt att som sista åtgärd skicka en skrivelse till ansvariga på kommunen och begära ett möte för dialog innan maj månads utgång. Frågorna handlar främst om varför föreningen inte får chans att yttra sig i frågor som rör vår förening innan beslut fattas, varför övernattning inte får ske och begäran om lagstöd för krav om rivning av preskriberade byggnader. Styrelsen kommer löpande hålla alla medlemmar informerade om av som händer i frågan. Arrendeavtalet kommer att omförhandlas i sommar.

Föreningen har två soptunnor, den ena för toalettens avfall och den andra för klubbstugans avfall. Dessa tunnor ska vid bestämda tider ställas ut på gatan så att renhållningen kan tömma dessa. Vi kommer uppdatera vilka tider som gäller när vi fått information från kommunen. Ansvariga för städning av toaletter och klubbstuga kommer också bli ansvariga för att se till att tunnorna ställs ut och återställs.

Föreningen har haft inbrott i förråden bland annat har slåtterbalken stulits. Styrelsen ska göra en inventering för att se över om det är mer som saknas och göra en anmälan till

försäkringsbolaget.

 

En påminnelse om återbruket. Saker som läggs där ska vara hela och användbara. Om du som medlem lämnat något där som ligger kvar efter två veckor är du ansvarig att ta tillbaka detta.  

 

 

 

Just ni så har vi inga lediga odlingslotter men du är välkommen att ställa dig i kö.

Kontakta Christian Tellgren-Roth på föreningens mail koloniforeningen.lupinen@gmail.com.

bottom of page