top of page

ORDNINGSREGLER

 

ORD­NINGSREG­LER FÖR KOLONITRÄDGÅRDS­FÖRENINGEN LUPINEN.

Uppdatering i punkt 4, 15 och 17, beslutade på årsmötet den 19 mars 2023 

  

Sigtuna kommun har upplåtit mark till koloniträdgårdsverksamhet för att bereda invånarna i kommunen tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken skall därför disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön och sköts på ett ur miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. De som har arrenderätt till kolonilotterna måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra. 
 

Dessa ordningsregler har godkänts av Sigtuna kommun och Lupinens koloniträdgårdsförening. 

Föreningen kan anta kompletterande regler vilka skall godkännas av föreningens årsmöte. 

  

  

1.       Byggnader på koloniträdgårdslott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 

Mindre växthus, förråd får resas på odlingslotten enligt särskilda anvisningar på bifogad skiss. Växthus, förråd får ej resas så att olägenhet uppstår vid grannens lott. 

  

2.       Spaljéer för växter och liknande skall smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande skall hållas vårdade och snyggt målade. 

  

3.       Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning mm. Plantering och skötsel av häckar och dylikt mellan lotterna skall ske i samråd med grannen.  

Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att föreningens styrelse har lämnat skriftligt medgivande. 

Allvarligare växter som parkslide och växtskadegörare som vinbärsgallkvalster, jordgubbskvalster, klumprotsjuka på kål, potatiscystnematod (potatisål) m.fl. skall anmälas till styrelsen som efter samråd med sakkunnig beslutar om lämpliga åtgärder. 

  

4.      Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar och allmänna ytor mellan olika lotter. Blast, ogräs och liknande skall samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas som upplag för byggmaterial och skräp. Hushållsavfall får ej lämnas inom området, utan tas med hem och kastas med hushållsavfallet från bostaden. 

 

Studsmattor större än 2 meter i diameter och pooler som rymmer mer än 100 liter är inte tillåtna på lotterna. Detta beslutades på årsmötet den 19 mars 2023. 

  

5.       Medlem skall eftersträva att odla på ett ekologiskt riktigt sätt varvid användningen av konstgödsel bör undvikas. Kemiska bekämpningsmedel är ej tillåtna inom området. 

  

6.       Bränning av avfall från lotten får inte ske på lotterna utan på anvisad plats under den tillåtna tiden och om brandmyndigheterna så tillåter. Eldning får endast ske då det inte kan förorsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området. 

  

7.       Vid vattning skall de vattenposter, som finns inom området användas. Vattenhämtning och på- respektive avkoppling av vattenslang skall göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang skall tas bort och ställas undan när vattningen är avslutad. 

Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna. 

  

8.      Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund skall vara kopplad utanför lotten. 

  

9.      Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad den 30 maj. 

        Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 december. 

  

10.     Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har gett skriftligt medgivande. Medlem har inte heller rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott. 

  

11.      Medlem som medvetet bryter mot föreningens stadgar eller dess ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten. 

  

12.     Inom koloniområdet gäller hastighetsbegränsning på 20 km/tim. 

  

13.     Parkering av fordon får endast ske på markerade platser. Uppställning av fordon vid lotten får endast ske i samband med i- eller urlastning. Undantag för handikappad kan utfärdas av styrelsen. 

  

14.     Föreningens gemensamma trädgårdsredskap och verktyg skall skötas väl och återlämnas dagligen efter brukandet. Det åligger den som orsakat eventuell skada på dessa redskap att laga dessa. 

 
15.     Föreningsmedlem är skyldig att delta vid två städdagar per år (vår och höst). Medlem som inte deltar på städdagarna ska betala en avgift om 500 kr/städdag. Medlem kan skicka ersättare vid städdag. 

  

16.     Det är inte tillåtet att tvätta bilar inom koloniområdet.   

  

17.     Medlem av stuglott ska läsa av sin elmätare senast den 30 september varje år. Mätarställning kan enklast fotas och skickas som sms eller via mail till kassören eller via brev i postlådan. Glöm inte ange namn och medlemsnummer.  

 

Vid utebliven information om mätarställning kommer medlem debiteras en tilläggsavgift på 1 000 kr. Anledningen är att det innebär ett merarbete för kassören samt att föreningen måste ligga ute med pengar. Beslut om detta fattades på årsmötet den 19 mars 2023. 

  

18.     Räkningar som inte betalas i tid orsakar merarbete och kan medföra att föreningen saknar medel att betala t.ex. arrendeavgiften till jordägaren.  

Medlemmar som inte betalat erhållna räkningar enligt angiven sista betalningsdag debiteras en förseningsavgift på 60 kr. Om betalning uteblir efter detta gäller betalningsföreläggande och kronofogden. 

​ 

19.     En administrationsavgift på 200 kr debiteras säljare vid försäljning av stuglott. 

​ 

20.     Vid utebliven städning av klubbstugan och toaletterna sker en debitering på 500 kr.  

bottom of page