top of page

ORDNINGSREGLER

 

ORD­NINGSREG­LER FÖR KOLONITRÄDGÅRDS­FÖRENINGEN LUPINEN.

Allmänna ordningsföreskrifter för både stug- och odlingslotter.

 

Sigtuna kommun har upplåtit mark till koloniträdgårds­verksamhet för att bereda invånarna i kommunen tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken skall därför disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön och sköts på ett ur miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. De som har arrenderätt till kolonilotterna måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra.

Dessa ordningsregler har godkänts av Sigtuna kommun och Lupinens koloniträdgårdsförening.

Föreningen kan anta kompletterande regler vilka skall godkännas av föreningens årsmöte.

 

 

1.       Byggnader på koloniträdgårdslott skall vara uppförda enligt gällande bestämmel­ser i arrendekontraktet och vårdas väl.

Mindre växthus, förråd får resas på odlingslotten enligt särskilda anvisningar på bifogad skiss. Växthus, förråd får ej resas så att olägenhet uppstår vid grannens lott.

 

2.       Spaljéer för växter och liknande skall smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande skall hållas vårdade och snyggt målade.

 

3.       Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning mm. Plantering och skötsel av häckar och dylikt mellan lotterna skall ske i samråd med grannen.

Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att föreningens styrelse har lämnat skriftligt medgivande.

Allvarligare växtskadegörare som vinbärsgallkvalster, jordgubbskvalster, klumprotsjuka på kål, potatiscystnematod (potatisål) m.fl. skall anmälas till styrelsen som efter samråd med sakkunnig beslutar om lämpliga åtgärder.

 

4.      Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar och allmänna ytor mellan olika lotter. Blast, ogräs och liknande skall samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas som upplag för byggmaterial och skräp. Hushållsavfall får ej lämnas inom området, utan tas med hem och kastas med hushållsavfallet från bostaden.

 

5.       Medlem skall eftersträva att odla på ett ekologiskt riktigt sätt varvid användningen av konstgödsel bör undvikas. Kemiska bekämpningsmedel är ej tillåtna inom området.

 

6.       Bränning av avfall från lotten får inte ske på lotterna utan på anvisad plats under den tillåtna tiden och om brandmyndigheterna så tillåter. Eldning får endast ske då det inte kan förorsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.

 

7.       Vid vattning skall de vattenposter, som finns inom området användas. Vat­tenhämtning och på- respektive avkoppling av vattenslang skall göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang skall tas bort och ställas undan när vattningen är avslutad.

Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.

 

8.      Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund skall vara kopplad utanför lotten.

 

9.      Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak 

iordning­ställd och städad den 30 maj.

        Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 december.

 

10.     Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har gett skriftligt medgivande. Medlem har inte heller rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

 

11.      Medlem som medvetet bryter mot föreningens stadgar eller dess ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.

 

12.     Inom koloniområdet gäller hastighetsbegränsning på 20 km/tim.

 

13.     Parkering av fordon får endast ske på markerade platser. Uppställning av fordon vid lotten får endast ske i samband med i- eller urlastning. Undantag för handikappad kan utfärdas av styrelsen.

 

14.     Föreningens gemensamma trädgårdsredskap och verktyg skall skötas väl och återlämnas dagligen efter brukandet. Det åligger den som orsakat eventuell skada på dessa redskap att laga dessa.


15.     Föreningsmedlem är skyldig att årligen deltaga vid två städdagar per år (vår och höst) med 3 timmar vid varje tillfälle. Medlem skall erlägga avgift om 150 kr om medlem inte deltar vid en städdag. Medlem kan skicka ersättare vid städdag.

 

16.     Det är inte tillåtet att tvätta bilar inom koloniområdet.  

 

17.     Elen ska avläsas av ansvarig el-avläsare senast den 30 september varje år. Uppgiften om mätarställning, namn och medlemsnummer ska överlämnas tiii kassör för utdebitering.

Stugägare som inte lämnat sin stuga tillgänglig för el-avläsning blir debiterad

500 kr samt ett tillägg av 100 kr för extra arbete och uppföljning. Beloppet 500 kr kommer att krediteras efter det att avläsning kunnat ske och avgiften för förbrukad elektricitet fakturerats och betalats.

 

18.     Med anledning av uteblivna betalningar av fakturor, som orsakar merarbete samt brist på pengar i kassan så gäller följande betalningsregler.

Medlemmar som inte betalat erhållna räkningar på avgifter till Koloniföreningen Lupinen enligt angiven sista betalningsdag belastas med en extra kostnad, förseningsavgift på 60 kr. Om betalning uteblir efter detta gäller betalningsföreläggande och kronofogden.

19.     En administrationavgift av 200 kr debiteras säljare vid försäljning av stuglott.

20.     En depositionavgift på 1 000 kr debiteras ny medlem för odlingslott. Beloppet återbetalas helt eller delvis den dag medlemmen återlämnar sin odlingslott till föreningen och beroende på i vilket skick odlingslotten är. 

bottom of page